Czynem nieuczciwej konkurencji, według ustawy, jest działanie sprzeczne z normą prawną lub dobrymi zwyczajami , jeżeli zagraża albo narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta . W przypadku popełnienia przez podmiot występujący na rynku czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego dobra pozostały w ten sposób naruszone (lub choćby tylko zagrożone) może wystąpić do sądu z przewidzianymi w ustawie żądaniami . Za dokonanie uczynku nieuczciwej konkurencji, grozi więc między innymi odpowiedzialność cywilna.

Następnym środkiem, jaki może zastosować przedsiębiorca chroniąc się przed nieuczciwą konkurencją, jest proces z roszczeniem o naprawienie skutków niedozwolonych posunięć. Znak towarowy i prawo autorskie to dwa nierozłączne detale o które warto zadbać. Postępkiem nieuczciwej konkurencji, zgodnie z przepisami , jest działanie niezgodne z normą prawną lub dobrymi obyczajami , jeżeli zagraża albo narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. W przypadku popełnienia przez podmiot występujący na rynku czynu nieuczciwa konkurencja, przedsiębiorca, którego interes został w taki sposób naruszony (lub chociażby tylko zagrożony) może wnieść pozew do sądu z przewidzianymi przez ustawę roszczeniami. Za dokonanie czynu nieuczciwej konkurencji np nieuczciwa konkurencja w reklamie, grozi zatem między innymi odpowiedzialność cywilna .
Domowe dokumenty pod ręką!
Autor: mBox
Źródło: mBox

Kolejnym środkiem, jaki może zastosować przedsiębiorca broniąc się przed nieuczciwą konkurencją, jest wystąpienie z domaganiem się o usunięcie następstw zabronionych zachowań . Wiadomym jest że, znak towarowy jest bardzo cennym składnikiem majątkowy właściciela. Nie powinien przeto nikogo dziwić fakt, iż przedsiębiorcom bardzo zależy na jego ochronie . Jest ona możliwa i realnie wcielana w życie dzięki  prawu ochronnemu na znak towarowy, który to znak przedsiębiorca może dostać w procesie rejestracji.

Zabezpieczenie asekuracji wynika bezpośrednio z aktu prawnego , który stanowi , że „Przez zdobycie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy”. To, czy znak towarowy jest chroniony na gruncie prawa autorskiego zależy w większości od formy znaku. Ze względu na kryterium percepcji wyróżnia się znaki słowne, obrazowe, plastyczne, dźwiękowe i kombinowane. Znak towarowy to majątkowe bogactwo , które podlega ochronie głównie na mocy rozporządzeń prawa własności przemysłowej a także regulacji dotyczących zwalczanie nieuczciwej konkurencji.